Melbourne chìm đắm trong lễ hội tuyết 2017 tuyệt đẹp

Melbourne chìm đắm trong lễ hội tuyết 2017 tuyệt đẹp

Snow Fest 2017 là lễ hội đường phố nổi tiếng nhất của thành phố Melbourne.

Melbourne chìm đắm trong lễ hội tuyết 2017 tuyệt đẹp